Informacja dla rodziców i opiekunów - zdalne nauczanie

Informacja dla rodziców i opiekunów - zdalne nauczanie

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego realizowanego sposób następujący:
1. On – line (na żywo)
2. Na bazie materiałów przesłanych przez dziennik Librus. ( W związku z tym prosimy o systematyczne czytanie wiadomości w tym dzienniku).

Klasy 0-3: Godziny pracy klas i formy pracy są ustalane przez rodziców z wychowawcą. Lekcje on-line będą prowadzone przez aplikacje Skype i Messenger.

Klasy IV- VIII: Uczniowie uczestniczą w lekcjach zgodnie z planem lekcji danej klasy. Zdalne nauczanie prowadzone będzie w dwóch formach:
1. On- line – w programie Discord.
2. Zdalnie- poprzez informacje o temacie, celach lekcji i czynnościach do wykonania przez ucznia przesyłanych przez wiadomości w dzienniku Librus.

Zasady i formy pracy zostały zaproponowane, przedstawione i wyjaśnione uczniom i ich rodzicom i opiekunom 23 i 24 marca 2020 r. podczas konsultacji z wychowawcami i nauczycielami.

Każdego dnia uczeń będzie otrzymywał za pośrednictwem dziennika Librus krótkie informacje o planowanym temacie, przebiegu każdej lekcji i jej celach.

W klasach IV- VIII zakłada się prowadzenie zajęć zgodnie z obowiązującym dotychczas planem, ale ze skróceniem ich do ok. 30 minut. Przewiduje się rozpoczynanie i kończenie poszczególnych zajęć zgodnie z czasem ich trwania w okresie, gdy nauka była realizowana w szkole. Czas między kolejnymi lekcjami uczeń wykorzystuje na odpoczynek i ewentualne konsultacje z nauczycielem.
Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach jest udział w zajęciach grupy klasowej utworzonej w aplikacji Discord (w przypadku zajęć on- line) i odebranie informacji o lekcji w dzienniku Librus.

Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są drogą elektroniczną uzgodnioną z nauczycielem/wychowawcą i podlegają ocenianiu.

Dyrektor szkoły informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), na indywidualne konto ucznia w dzienniku elektronicznym zostaną przekazane wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów lub edukacji wczesnoszkolnej.

Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w poniedziałek w godzinach 12.00 – 15.00 , w czwartek w godzinach 11.00- 15.00.

W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyczną. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji.

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych.
W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
sp4@lipnicawielka.pl Kontakt z dyrektorem szkoły, Bożeną Marcinek: tel. 601 720 120 lub 18 26 345 21 (w godzinach 8.00- 11.00)

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.
To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą one ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.
Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Bożena Marcinek