Sprawozdanie z konkursu grantowego "Działaj lokalnie 2021"

Sprawozdanie z konkursu grantowego "Działaj lokalnie 2021"

W dniach od 26.08.2021 do 10.11.2021r. nauczyciele oraz uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w projekcie „Czytamy w cieniu buka Emila”.

  • wspieranie i upowszechnianie wśród najmłodszych Orawian nawyków czytelniczych, a także ich dziedzictwa poprzez przybliżanie postaci i twórczości Emila Kowalczyka,
  • kreatywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez stworzenie oferty zajęć opartych o lokalną tradycję i dziedzictwo,
  • aktywizacja społeczności lokalnej, zaciekawienie dzieci czytelnictwem, poezją Emila Kowalczyka, tradycjami poprzez organizację warsztatów czytelniczych i teatralnych bazujących na dziedzictwie kulturowym Orawy.

Dzięki temu najmłodsi Orawianie pogłębili wiedzę o życiu ich Patrona Szkoły, więcej czasu spędzili na świeżym powietrzu w otoczeniu orawskiej przyrody. Wskutek wyżej wymienionych działań upowszechniono czytelnictwo, została przechowana wiedza o twórczości Emila Kowalczyka i dziedzictwie kulturowym regionu Orawy.
Projekt składał się z 4 warsztatów oraz 1 spotkania podsumowującego, które oparte były na promowaniu czytelnictwa oraz kultywowaniu tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego Orawy poprzez pogłębienie i upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Emila Kowalczyka. Warsztaty czytelnicze prowadzone były przez nauczycieli SP nr 4 i poetę regionalnego, syna Patrona Szkoły. Były to spotkania w ogrodzie szkolnym w zorganizowanym kąciku czytelniczym oraz warsztaty przeprowadzane w oparciu o dziedzictwo kulturowe Orawy.
30 września odbyły się pierwsze warsztaty z reżyserem pt. “W co gra Orawska Grupa Teatralna”, na które został zaproszony aktor- amator Patryk Rudnicki, działacz i regionalista orawski. W spotkaniu wzięły udział klasy I-III oraz oddział przedszkolny. Aktor w sposób ciekawy opowiedział o ważnej roli reżysera pracującego nad stworzeniem dzieła, które później zostaje odtworzone przez aktorów. Uczniowie mieli okazję obejrzeć fragmenty przedstawień wystawianych na terenie Orawy, związanych z dziedzictwem kulturowym regionu oraz twórczością Emila Kowalczyka. Aby lepiej zrozumieć pracę aktora, sami wcielili się w taką rolę, odgrywając scenki przed publicznością.
„Czytam sobie o mojej ziemi”- to warsztaty w kąciku czytelniczym. Nauczyciele zapoznali uczniów z utworami E. Kowalczyka i innych autorów na temat historii Orawy.
“Dawny orawski świat w baśniach, bajkach, podaniach” to kolejne warsztaty w ramach projektu „Czytamy w cieniu Buka Emila”. Zaproszeni zostali ludzie cieszący się autorytetem w naszym środowisku, którzy przedstawili swoje ulubione baśnie, bajki i podania. Swoją obecnością zaszczycili nas: Stanisława Kucek – Dyrektor Gminnej Biblioteki w Lipnicy Wielkiej, Józef Rudnicki – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipnica Wielka i Patryk Rudnicki – Prezes Związku Podhalan Oddziału Górali Orawskich w Lipnicy Wielkiej. Na zakończenie chętni napisali swoje wersje baśni.
Ostatnie warsztaty projektu “W cieniu buka Emila” prowadzone były przez Roberta Kowalczyka – poetę regionalnego, autora sztuk, reżysera. Uczniowie wysłuchali wspomnień o Patronie, jego poezji i recytacji jego wierszy. Uczestnicy podjęli próby głośnego czytania poezji.
Dzięki realizacji projektu społeczność lokalna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej, odniosła wiele korzyści.
Realizacja projektu zwiększyła zaangażowanie na rzecz działań podejmowanych dla dzieci i młodzieży, zwiększyła się motywacja osób działających lokalnie. Poprzez takie działania wśród społeczności lokalnej wyłaniają się liderzy, angażujący się na rzecz swojej społeczności i miejscowości, pomagając wzmacniać społeczność lokalną. Grupa tworząca projekt pokazała mieszkańcom, że tworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu jest możliwa przy udziale całej społeczności. Dzięki temu osoby te zdobywają cenne doświadczenie w zakresie wspierania innowacyjnych pomysłów czy tworzenia lokalnych grup środowisk wspierających nowe idee i rozwiązania na rzecz dobra wspólnego.
Projekt ten był więc kolejną szansą na zdobycie nowych doświadczeń. Uzyskane środki finansowe pozwoliły na rewitalizację ogrodzenia buka Emila, zorganizowanie kącika czytelniczego w ogrodzie szkolnym, zakup ławek i stolika, przeprowadzenie zajęć warsztatowych, dotarcie do dużej grupy dzieci i młodzieży, zwiększenie popularności czytelnictwa, co obecnie było utrudnione ze względu na ograniczenia finansowe.
Pomimo zakończeniu projektu grupa nieformalna skupiona wokół SP nr 4 Lipnica Wielka planuje nadal prowadzić tego typu zajęcia i promować czytelnictwo, a także popularyzować twórczość i myśl Emila Kowalczyka. Mamy nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia przyniosą owoce w przyszłości w postaci promowania przez młodych Orawian orawskiej kultury. Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do odbudowywania więzi społecznych miedzy uczniami po okresie izolacji związanej z pandemią, a także przyczynia się do docenienia wartości literatury i czytelnictwa. Będziemy więc kontynuowali tego typu działania, a uzyskane środki finansowe pozwolą dzieciom i młodzieży uczestniczyć w zajęciach na świeżym powietrzu, w zorganizowanym kąciku czytelniczym.
Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej do wspólnego poznawania, odkrywania walorów czytelnictwa i piękna twórczości Emila Kowalczyka dzięki organizowanym w kąciku czytelniczym warsztatom mającym na celu poznanie orawskiego dziedzictwa.