Funkcjonowanie szkoły: 22 marca - 11 kwietnia 2011

Funkcjonowanie szkoły: 22 marca - 11 kwietnia 2011

Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie,
zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z 18 marca 2021, od 22 marca 2021 uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych uczyć się będą zdalnie.
Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.
Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.
Praca zdalna naszej szkoły opierać się będzie na regulaminie przyjętym w listopadzie. Organizacja nauki w klasach I-III została przedstawiona rodzicom uczniów przez wychowawców. Przyjęto zasadę, że edukacja polonistyczna, matematyczna i językowa odbywać się będzie przez aplikację Google Meet, pozostałe edukacje i religia- za pomocą wiadomości przekazywanych w dzienniku Librus.
Praca zdalna w klasach IV- VIII pozostaje bez zmian.
Uczniowie klasy VIII nadal będą uczestniczyć w konsultacjach do egzaminu ósmoklasisty na terenie szkoły wg harmonogramu ustalonego przez wychowawcę i nauczycieli uczących przedmiotów egzaminacyjnych.
Wszyscy nauczyciele są gotowi służyć pomocą uczniom i ich rodzicom w czasie dyżurów zdalnych lub telefonicznych. Szczegółowe informacje o terminach i kontaktach u wychowawców.
W razie jakichkolwiek problemów i pytań można również kontaktować się z dyrektorem szkoły: sp4@lipnicawielka.pl Tel.: 601 720 120 lub 18 26 345 21.
Więcej informacji na stronie MEiN:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach
Bożena Marcinek
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej